Menu
Your Cart

Taisyklės ir sąlygos

Elektroninės parduotuvės “Kamehame.lt” pirkimo-pardavimo sąlygos:

1. Pagrindinės nuostatos
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Sutartimi bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos šalių teisės bei pareigos, pristatymo sąlygos, atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje “Kamehame.lt” susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus, Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.
1.3. Internetinė parduotuvė „Kamehame.lt“ prekiauja skaitmeniniais žaidimų aktyvavimo ar jų papildymo raktais, bei fizinėmis žaidimų ar jų papildymų pakuotėmis.

2. Informacijos apsikeitimas
2.1. Pardavėjas visus pranešimus ir įsigytus skaitmeninius žaidimų aktyvavimo raktus bei kitas skaitmenines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą klaidingai.
2.2. Pardavėjas visas įsigytas fizines prekes siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu gyvenamuoju adresu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, jei pirkėjas nurodo savo gyvenamąjį adresą klaidingai.
2.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el.paštu, telefonu, skype).

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (užsakymas) yra saugoma el.parduotuvės „Kamehame.lt“ duomenų bazėje ar kituose įrašuose.

4. Duomenų saugumas
4.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje „Kamehame.lt“, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šią sutartį sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiama informacija būtina prekių užsakymui įvykdyti. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

5. Prekių grąžinimas
5.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais.
5.2. Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės). Vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodyta, kad vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo, o minėto straipsnio 2 dalies 13 punkte nurodyta, kad vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
5.3. vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, pardavėjas visais atvejais garantuoja prekės ar paslaugų kokybę (garantija pagal įstatymą): vartotojams ši nuostata įtvirtinta Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje. Civilinis kodeksas nustato dviejų rūšių daiktų garantiją – garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis, vartotojams papildomai ši nuostata įtvirtinta 6.363 straipsnyje 10 dalyje ), ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą. Taigi, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. Taip pat pastebėtina, kad tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Mažmeninės prekybos taisyklės. Taip pat pastebėtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui. 
5.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
5.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.4.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu;
5.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;
5.4.5. Prekės nebuvo naudojamos;
5.4.6. Išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
5.5. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę Pardavėjui atgal, Pirkėjui reikia informuoti Kamehame.lt skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis, taip pat nurodant:
5.5.1. Grąžinamos prekės pavadinimas;
5.5.2. Užsakymo numeris;
5.5.3. Grąžinimo priežastys.
5.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.
5.7. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
5.8. Tai atvejais, kai Pirkėjas praėjus daugiau nei 3 kalendorinėms dienoms po užsakymo pateikimo prašo atšaukti užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja atšaukti užsakymą grąžinant 50% sumokėtos sumos Pirkėjui.


6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šios sutarties nustatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie elektroninės parduotuvės “Kamehame.lt”. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant kreiptis į Pardavėją.
6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys – telefono numeris, gyvenamoji vieta, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti el.parduotuvės registracijoje, arba pranešti „Kamehame.lt“ administracijai, kontaktais nurodytas šioje el. parduotuvėje.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis „Kamehame.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties bei kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje.

7. Pardavėjo teisės
7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Sutartyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per ilgiau 1 (vieną) dieną.

8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „Kamehame.lt“ teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninės informacijos, nurodytos internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

9. Apmokėjimo už prekes būdai, taisyklės ir terminai
9.1. Prekių kainos „Kamehame.lt“ internetinėje parduotuvėje ir užsakymo formoje nurodomos eurais be jokių paslėptų ar pristatymo mokesčių.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, kuriuos nurodo Pardavėjas.
9.2.1 Apmokėjus Opay.lt sistemos pagalba ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą Jūs galėsite susimokėti visų Lietuvos bankų elektroninių bankininkysčių internetinėse svetainėse. Taip pat galėsite už užsakytas prekes susimokėti visose „MAXIMA“ kasose bei „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietose, bei kasose. Pasirinkę šį variantą po užsakymo patvirtinimo būsite nukreipti į mokėjimai.lt apmokėjimo sistemą. Jeigu norite atsiskaityti „MAXIMA“ kasose bei „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietose pasirinkite vieną iš jų. Jums bus pateiktas apmokėjimo lapas (kvitas), kurį reikės atsispausdinti ir pateikti bet kurioje „MAXIMA“ kasoje ar „R-KIOSK“ ir „Lietuvos Spauda“ prekybos vietoje.
9.3. Atsiskaitydamas 9.2.1 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas (72 val.) nuo užsakymo atlikimo momento. Tik gavus pinigų pavedimą pradesime formuoti Jūsų užsakymą.

10. Prekių pristatymo laikas
10.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų savo e-pašto (skaitmeninė prekė) arba gyvenamajį (fizinė prekė) adresą.
10.2. Prekės, priklausomai nuo prekės tipo, pristatomos Pirkėjo nurodytu e-pašto arba gyvenamuoju adresu.
10.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11. Prekių kokybės garantija
11.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.2. Pardavėjas garantuoja, kad jo parduodamos prekės yra kokybiškos, veikiančios ir įsigytos legaliais būdais iš patikimų šaltinių.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Nuo 2018.05.25 pasikeitus asmens duomenų saugojimo įstatymui, turime priminti, kad mūsų serveryje yra laikoma ta informacija, kuri reikalinga sėkmingam prekės pristatymui (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el.paštas). Jeigu norite, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti iš serverio prašome parašyti el.laišką nurodytais kontaktais puslapyje.

12.5. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su sutarties vykdymu, savo prašymą/skundą dėl Kamehame.lt parduotuvėje įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, internetinis puslapis www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje adresu https://ec.europa.eu/odr/